Regulamin przedszkola

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.30.
 2. Do przedszkola dzieci są przyprowadzane przez rodziców, opiekunów, pełnoletnie rodzeństwo i zgłaszane każdorazowo przez domofon.
 3. Dziecko z przedszkola mogą odbierać rodzice lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie (za okazaniem pisemnego oświadczenia).
 4. Osoba, która wywołuje dziecko przez domofon podaje swoje imię i nazwisko.
 5. Osoby, które odbierają dzieci z przedszkola muszą być znane dziecku i nie mogą być pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 6. Jeśli dziecko odbiera ktoś spoza rodziny, rodzice powinni wcześniej przekazać nazwisko danej osoby nauczycielce, która jest rano na dyżurze, (jeśli jest to sytuacja jednorazowa).
 7. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola najpóźniej do godziny 8:30. Przyprowadzanie dziecka po w/w godzinie powinno być zgłoszone wcześniej.
 8. Wszystkie sprawy związane z życiem przedszkola są omawiane na terenie placówki, w obecności zainteresowanych stron, tego samego dnia.
 9. W szatni dziecko powinno posiadać; miękkie, wygodne obuwie i komplet ubrań na zmianę.
 10. Dzieci przychodzą do przedszkola czysto i schludnie ubrane.
 11. Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci.
 12. Dzieci nie powinny przynosić posiłków i słodyczy.
 13. Odpłatność za przedszkole – do 20 każdego miesiąca na konto bankowe lub w siedzibie przedszkola.
 14. Z wszelkimi uwagami i zastrzeżeniami dotyczącymi przedszkola, rodzice winni zgłaszać się do Siostry Dyrektor.

 

* W PRZYPADKU SYSTEMATYCZNEGO LEKCEWAŻENIA PRZEZ RODZICÓW POWYŻSZEGO REGULAMINU, RADA PEDAGOGICZNA MOŻE PODJĘĆ UCHWAŁĘ UPOWAŻNIAJĄCĄ DYREKTORA DO SKREŚLENIA DZIECKA Z LISTY.

 

 

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR NAZARETANEK

 

 

 

            PODSTAWA PRAWNA:

 

 • Ustawa      o systemie oświaty.
 • Statut      przedszkola
 • Kodeks      rodzinny i opiekuńczy.
 • Konwencja      Praw Dziecka.

 

CELE OGÓLNE:

 

 1. Ustalenie      kolejności działań, miejsca i czasu przeprowadzania poszczególnych      czynności mających na celu prawidłowość procesu dydaktyczno –      wychowawczego i bezpieczeństwo dzieci.
 2. Ułatwienie      wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz      współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu przedszkola.
 3. Odpowiedni      przepływ informacji o bieżącej działalności przedszkola.

 

§ 1

 

ZAKRES I OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

 1. Za      właściwą organizację przepływu informacji odpowiada dyrektor przedszkola.
 2. W      procesie przekazu informacji uczestniczą tylko wyznaczeni pracownicy      przedszkola wg posiadanych kompetencji:

 

 1. dyrektor:

 

 • organizacja      pracy przedszkola (zasady, specyfika, prawne uregulowania);

 

 1. nauczyciel      pracujący w grupie:

 

 • organizacja      pracy w grupie,
 • bieżąca      informacja o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno –      wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze);

 

 1. intendent:

 

 • żywienie      (jadłospis),

 

 1. pomoc      nauczyciela:

 

 • czynności      higieniczne,
 • posiłki.

 

 1. Informacje      przekazywane mogą być:

 

 1. ustnie:

 

 • zebrania      ogólne,
 • zebrania      grupowe,
 • kontakty      indywidualne,
 • kontakty      telefoniczne;

 

 1. pisemnie:

 

 • ogłoszenia,
 • komunikaty,
 • zaproszenia,
 • gazetki,

 

 1. elektronicznie:

 

 • adres e      – mail,
 • strona      internetowa przedszkola.
 • panel      rodzica.

 

§ 2

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

 1. Rodzice      mają prawo do:

 

 1. Znajomości      zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych
       w grupie i w przedszkolu,
 2. Uzyskiwania      rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, trudności),
 3. Uzyskiwanie      porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
 4. Zgłaszania      uwag na temat funkcjonowania przedszkola z zachowaniem drogi służbowej:      dyrektor – organ prowadzący – organ nadzorujący.

 

 1. Rodzice      mają obowiązek:

 

 1. Poinformować      przedszkole o stanie zdrowia dziecka,
 2. Uczestniczyć      w zebraniach grupowych,
 3. Powiadamiać      o wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,
 4. Wypełnić      upoważnienia,
 5. Na      bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty.

 

§ 3

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 

 1. Zadaniem      nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi,
       a w szczególności :

 

 1. Tworzenie      warunków sprzyjających rozwojowi dzieci,
 2. Kreowanie      sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszelkie sfery swojej      osobowości,
 3. Wyrabianie
       wśród dzieci prawidłowych postaw społeczno – moralnych.

 

 1. Nauczyciele      mają obowiązek:

 

 1. Otaczać      opieką każde dziecko,
 2. Planować      i organizować wspólnie z rodzicami pracę grupy,
 3. Współdziałać      ze specjalistami, nauczycielami wspomagającymi w celu ustalenia dalszych      kierunków działań w pracy z dziećmi,
 4. Dbać o      właściwy kontakt z rodzicami,
 5. Motywować      rodziców do włączania się w życie grupy i przedszkola,
 6. Na      bieżąco aktualizować informacje na stronie internetowej oraz na gazetce      ściennej.

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

ZASADY KONTAKTÓW DYREKTOR – NAUCZYCIELE

 

I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA – RODZICE

 

 1. Zarządzenia      dyrektora wpisywane są do księgi zarządzeń, lub wpinane do segregatora      tworzącego zbiór zarządzeń,
 2. Zbiór      zarządzeń przechowywany jest w pokoju dyrektora,
 3. Z      zarządzeniami zapoznawani są pracownicy na naradach pedagogicznych lub      zebraniach pracowników,
 4. Informacje      bieżące dotyczące organizacji imprez przedszkolnych, między      przedszkolnych, wycieczek, konkursów, przeglądów, szkoleń, warsztatów,      WDN, naradach pedagogicznych, itp., wywieszane są w pokoju nauczycielskim,      przesyłane do idziennika oraz drogą email-ową.
 5. Harmonogram      imprez przedszkolnych będący integralną częścią planu pracy znajduje się w      dokumentacji dyrektora oraz w dokumentacjach nauczycieli (zatwierdzony na      naradzie pedagogicznej i uzupełniany w ciągu roku szkolnego, w miarę      potrzeb).
 6. Informacje      dotyczące działalności przedszkola, nadzoru pedagogicznego, stanu BHP itp.      przekazywane są przez dyrektora na zebraniach Rady Pedagogicznej
       i odnotowywane w księdze protokołów.
 7. Nauczyciel      zobowiązany jest do przekazywania pozostałych członków RP
       o informacjach przekazywanych przez dyrektora.
 8. Nauczyciel      jest zobowiązany do poinformowania o swojej nieobecności zgodnie
       z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

 

ZASADY KONTAKTÓW NAUCZYCIELE – RODZICE

 

 1. Przez      informowanie rodziców (prawnych opiekunów) rozumie się przekazywanie      wszelkich informacji na temat dziecka, jego funkcjonowania, zachowania      itp.
 2. Miejscem      kontaktów jest teren przedszkola.
 3. Kontakty      rodziców z nauczycielami odbywają się wg „Planu Współpracy
       z Rodzicami” i w miarę potrzeb.
 4. Spotkania      z rodzicami odbywają się w formie: zebrań, konsultacji, rozmów      indywidualnych, zajęć otwartych, uroczystości.
 5. Miejscem      kontaktów z rodzicami są sale dydaktyczne, pokój nauczycielski, gabinety      specjalistów, kancelaria dyrektora.
 6. Nauczyciel      nie może prowadzić rozmów z rodzicami w czasie pracy dydaktyczno –      wychowawczej, ze względu na zapewnienie prawidłowej opieki i bezpieczeństwa      dzieciom.
 7. Informacje      o terminach spotkań z rodzicami umieszczane są na tablicy informacyjnej,      na stronie internetowej, panelu rodzica lub na specjalnych zaproszeniach      wręczanych bezpośrednio rodzicom, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Wszelkie      uwagi i skargi oraz wnioski dotyczące pracy przedszkola oraz innych spraw      rodzice kierują z zachowaniem drogi służbowej: nauczyciel – dyrektor –      organ prowadzący – organ nadzorujący.
 9. Kontakty      z rodzicami są dokumentowane w zeszytach konsultacji lub listach obecności      na zebraniach, uroczystościach, itp.
 10. Nauczyciel      powiadamia rodzica o niepokojących zachowaniach dziecka i ustala z nim      sposób dalszego postępowania (konsultacje specjalistyczne, badania w      poradni psychologiczno – pedagogicznej, system motywacji).
 11. Podczas      pierwszych spotkań dla rodziców w roku szkolnym, nauczyciel zobowiązany      jest do zapoznania z obowiązującymi dokumentami: statut przedszkola, Plan      pracy przedszkola, regulaminami i procedurami wewnętrznymi.

 

§ 6

 

ZASADY KONTAKTÓW NAUCZYCIELE – NAUCZYCIELE

 

 1. Nauczyciel      może konsultować się z innymi nauczycielami, specjalistami w każdej      sytuacji, która wymaga porady lub pomocy.
 2. Konsultacje      nauczycieli nie mogą odbywać się podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych i      opiekuńczych.

 

§ 7

 

ZASADY KONTAKTÓW NAUCZYCIELE – DZIECI

 

 

 

 1. Nauczyciel      bezwarunkowo akceptuje dzieci, aprobuje takimi, jakie są, ze wszystkimi      mocnymi i słabymi stronami ich ciała, psychiki i zachowania.
 2. Nauczyciel      dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb danego dziecka (programy      indywidualne, plany wspierające, karty pracy itp.).
 3. Nauczyciel      przyznaje dzieciom prawo do podejmowania własnej, względnie autonomicznej      aktywności, stwarza przyjazny klimat emocjonalny  w zgodzie z ich      prawami i obowiązkami.
 4. Nauczyciel      ustala z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, a dzieci są      zobligowane do ich przestrzegania – Kodeks Grupowy.
 5. Dziecko      ma prawo do wypowiadania się na interesujący go temat, pytania bez obawy      narażenia się na krytykę nauczyciela.
 6. Nauczyciel      przyjmuje rolę doradcy – przewodnika, który tak   organizuje      sytuacje zadaniowe, aby dawały dzieciom możliwość samodzielnego      doświadczenia
       i ponoszenia konsekwencji swoich działań zarówno właściwych, jak i      niepoprawnych.

 

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 10.10.2013 r. zaopiniowana na Radzie Pedagogicznej

 

 

Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w Publicznym Przedszkolu Sióstr Nazaretanek

 

 

 

 

 

 

 

Ogólne określenie zakresu odpowiedzialności przedszkola

 

 

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
 3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
 5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w „Instrukcji Ppoż.” obowiązującej na terenie przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe procedury

 

 

 

 

 

I.   Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola

 

 

 

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6:30 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali grupy. Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy.
 2. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłączne przez rodziców lub inne osoby dorosłe (pełnoletnie) przez nich upoważnione (pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, lub dzień przed odbiorem dziecka przez inną osobę a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola).
 3. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
 4. Niedopuszczalne jest oddawanie dziecka pod opiekę rodziców bądź osoby upoważnionej będącej pod wpływem alkoholu.
 5. W przypadku, gdy po dziecko przyjdzie rodzic w stanie nie trzeźwym, informujemy go o konieczności odebrania dziecko przez drugiego rodzica lub inną osobę do tego upoważnioną
 6. Jeżeli rodzic zachowuje się agresywnie lub po dziecko nie przychodzi inna osoba o zaistniałej sytuacji należy poinformować dyrektora placówki.
 7. W przypadku, gdy wyżej opisana sytuacja powtarza się kilkakrotnie dyrektor przedszkola nawiązuje współpracę z rejonowym oddziałem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 8. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę – wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Regulaminie przedszkola.
 9.  Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

 

10. Rodzice ( opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do

 

przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

 

11.Dziecka chorego lub, u którego podejrzewa się chorobę nie należy

 

przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

12.Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

 

13.Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego

 

zakończenie leczenia.

 

 

 

 

 

II. Pobyt dzieci w sali przedszkolnej

 

 

 

 1. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką. W godzinach swojej pracy nauczyciel nie może ich zostawić ani na chwilę. Gdy musi wyjść, np. do telefonu lub do toalety grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy (woźna). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
 2. Nauczyciel ma ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.
 3. W sytuacji, gdy zmiennik nauczyciela nie zgłosił się do pracy dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 4. Punktualnie od godz. 7:45 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.
 5. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.
 6. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 7. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i naukę dzielenia się nimi.
 8. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawę lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciele zwracają przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiadają za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 9. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie i wdraża dzieci systematyczne do ich przestrzegania. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obwiązujących w danej grupie.

 

10.Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci, Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych.

 

 

 

 

 

III. Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym

 

 

 

 1. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń na placu zabaw zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 2. Codziennie rano dozorca ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.
 3.  W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycieli w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
 4. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

 

 

 

 

 

IV. Podczas zajęć obowiązkowych

 

 

 

 1. Zajęcia obowiązkowe powinny być tak zorganizowane aby uniknąć ewentualnych zagrożeń, szczególnie podczas zabaw ruchowych.
 2. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.
 3. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść.

 

 

 

 

 

V. Organizacja wycieczek wyjazdowych

 

 

 

 1. Wycieczki wyjazdowe odbywają się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel przygotowuje pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzi kartę wycieczki podpisaną przez dyrektora.  Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki.
 2. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.

 

 

 

 

 

VI. Wypadki z udziałem dzieci w przedszkolu

 

 

 

W razie wystąpienia wypadku dziecka na teranie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:

 

-        zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;

 

-        zawiadomić rodziców lub opiekunów dziecka;

 

-        podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);

 

-        zawsze, gdy wypadek jest ciężki dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić  organ prowadzący i prokuraturę.

 

 

 

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 10.10.2013 r. po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.