Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola oraz procedury odwoławcze

1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci na dany rok szkolny w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

 

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola Siostrze Dyrektor w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola wraz z dokumentem potwierdzającym dane zawarte w karcie zgłoszenia.

 

3. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się w ciągu roku wg następującego harmonogramu:

 

3.1. Od 02.01 do końca marca - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola;

 

3.2. Od 23.03 do 28.03 - kwalifikacja dzieci do przedszkola dokonywana przez dyrektora lub komisje.

 

3.3. 1 kwietnia - wywieszanie imiennych list dzieci przyjętych . W ciągu 14 dni wymagane jest potwierdzenie od rodziców.

 

3.4. Rekrutacja dzieci 5 i 6 letnich odbywa się od 02.01. do 31.05. Lista przyjetych dzieci 5 i 6 letnich wywieszana jest 01.06.

 

3.5. Rekrutacja na liste rezerwową trwa do końca czerwca.

 

4. Rodzice dzieci nie przyjętych mogą składać podanie o ponowne rozpatrzenie sprawy do s. Dyrektor w terminie od 01.04 do 15.04. Dzieci 5 i 6 letnich nie przyjętych mogą składać podanie rodzice do 15.06. do s. Dyrektor.

 

5. Rozpatrywanie odwołań odbywa się po 15.06 i 01.09. lub w terminach wcześniejszych jeśli przedszkole uzyska wolne miejsca wskutek rezygnacji z miejsca w przedszkolu rodziców dzieci przyjętych.

 

6. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców kart zgłoszeń

 

7. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, w której skład wchodzą: s. Dyrektor, członek Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Organu Założycielskiego.

 

8. Przy przyjęciach dzieci do przedszkola obowiązuje zasada powszechnej dostępności, jednakże dla przejrzystości kwalifikacji ustala się niżej wymienione kryteria rekrutacji:

 

8.1. W pierwszej kolejności przyjmowane są:

 

8.1.1. Dzieci 6-letnie, które zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,

 

8.1.2. Dzieci dotychczas uczęszczające do przedszkola.

 

8.1.3. Dzieci mające rodzeństwo w przedszkolu;

 

8.1.4. Dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących;

 

8.1.5. Dzieci matek i ojców, którzy oboje pracują;

 

8.1.6. Dzieci z rodzin zastępczych;