Statut Publicznego Przedszkola

STATUT

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR NAZARETANEK

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 1. Przedszkole jest placówką katolicką, publiczną, ogólnodostępną.

 2. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im św. Józefa Opiekuna.

 3. Na tablicy urzędowej i pieczęci używana jest nazwa Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek.

 4. Główna siedziba przedszkola znajduje się w Kaliszu, ul. Harcerska 1.

Dane teleadresowe przedszkola są następujące: Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1, 62–800 Kalisz, NIP 6181354301, REGON 302217898, tel. 62 7673104, www.malynazaret.pl; https://www.facebook.com/maly.nazaret.kalisz

 1. Przedszkole posiada swój hymn, logo oraz strój galowy.

 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Warszawska z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 137, 00–720 Warszawa.

 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

 

§ 2 Podstawy prawne

 1. Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) ze zmianami i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.

 2. Niniejszego statutu.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 3 Cele i zadania

 

 1. Przedszkole pełni funkcję wspierającą rodzinę w wychowaniu dzieci oraz doradczą – jako placówka katolicka przyjmująca za podstawę działania chrześcijański system wartości głoszonych przez Kościół Katolicki.

 2. Wychowanie w przedszkolu oparte jest na chrześcijańskiej wizji osoby głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej św. Jana Pawła II.

 3. Przedszkole jest placówką dostępną dla wszystkich, w myśli Kościoła otwartą na każdego człowieka. Przyjmuje dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) pragną powierzyć opiece wychowawczej przedszkola i zobowiązują się do współdziałania z przedszkolem w wychowaniu dziecka.

 4. Wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci – ze strony przedszkola oferuje się uzgodnienie spójności wychowania prowadzonego przez placówkę i rodzinę.

 5. W przypadku rodziców posiadających inne przekonania lub niewierzących, ale oczekujących pomocy wychowawczej przedszkola katolickiego, dyrektor uzgadnia szczegółowo współpracę z rodzicami w zakresie wychowania tak, aby wspólnym celem rodziny i przedszkola było dobro dziecka. W każdym jednak przypadku dzieci, niezależnie od przekonań rodziców, uczestniczą w procesie wychowawczym wynikającym z programu wychowania realizowanego w przedszkolu, uwzględniającego koncepcję człowieka i wychowania głoszoną przez Kościół Katolicki.

 6. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 7. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 8. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

 9. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli.

 10. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez:

 1. diagnozowanie środowiska wychowanków;

 2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka;

 3. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

 4. organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

 5. wspieranie dziecka uzdolnionego;

 6. podejmowanie działań profilaktyczno–wychowawczych przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie;

 7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców;

 8. wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

 9. badanie gotowości szkolnej;

 10. wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 11. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

 

Działania, o których mowa w pkt. 10, realizowane są we współpracy z:

rodzicami

nauczycielami

specjalistami

poradnią psychologiczno-pedagogiczną

 

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

rodziców

dyrektora przedszkola

nauczyciela

specjalisty

poradni psychologiczno-pedagogicznej

asystenta rodziny

pracownika socjalnego

kuratora sądowego

 

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

zajęć specjalistycznych korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; jej przebieg dokumentowany jest w odrębnych dziennikach,

porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 

 

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 

§ 4 Sposób realizacji podstawy programowej

 

1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji.

2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli lub program innego autora (autorów).

3. Dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony.

4. Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

5. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

6. Programy dopuszczone w przedszkolu stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

7. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.

8. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Podstawową formą aktywności jest zabawa.

9. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

10. Ponadto w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka.

11. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

12. Informację o gotowości do nauki w szkole przekazuje się rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej do 30 kwietnia.

 

§ 5 Organizacja zajęć dodatkowych

 

 1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe: rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, taniec towarzyski. Zajęcia te finansowane są w całości przez przedszkole.

 2. W przedszkolu nieodpłatnie mogą być organizowane koła zainteresowań: plastyczne, kulinarne i teatralne.

 3. Odpłatnie dzieci mogą korzystać z zajęć wokalnych, sportowych i szachów.

 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

 5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

 6. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.

 

§ 6 Warunki lokalowe, baza

 

 1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

   1. sal przedszkolnych – miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i kształcenia;

   2. pomieszczeń sanitarno–higienicznych;

   3. szatni;

   4. gabinetu terapeutycznego.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego – miejsce aktywności ruchowej i obserwacji przyrodniczych;

 2. Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków – bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych programów.

 3. Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków.

 

ROZDZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO

 

§ 7 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku, a w szczególności:

1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową;

2) wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadające atesty i certyfikaty;

3) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej;

4) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.

3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

6. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie woźna oddziałowa.

7. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.

9. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.

 

§ 11 Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki

 

1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.

2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie dyrektora placówki i rodziców poszkodowanego dziecka. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i in. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją.

 

§ 8 Wycieczki

 

1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego, np. do parku, na pocztę, itp.

4. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.

5. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

6. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki. Przedszkole może posiadać zgodną ze statutem procedurę dodatkową w zakresie organizacji wycieczek poza siedzibę przedszkola.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

 

§ 9Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub ich prawni opiekunowie;

2) Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela;

3) Rodzice (prawni opiekunowie) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego;

4) Nauczyciel ma obowiązek osobiście lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola;

5) Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę przez nich upoważnioną;

6) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);

7) O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami);

8) Odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego opiekuna). W tej sytuacji nauczyciel próbuje kontaktować się z drugim rodzicem w celu odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora (prawnego opiekuna);

9) Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią, nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora, podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.

2. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

 

 

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

 

§ 10 Formy współpracy przedszkola z rodzicami

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):

a) zebrania grupowe – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb;

b) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem;

c) rozmowy i konsultacje z dyrektorem – w miarę potrzeb;

d) zajęcia otwarte – jeden raz w roku;

e) formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów), takie jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów;

f) uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez;

g) festyn rodzinny.

3. W przedszkolu jako organ przedszkola działa rada rodziców.

 

§ 11 Prawa rodziców

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1) znajomości koncepcji przedszkola;

2) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego realizacji;

3) planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału;

4) uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego rozwoju;

5) uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka;

6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej;

8) korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami);

9) włączania się w organizację życia przedszkolnego;

10) życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.

 

§ 12 Obowiązki rodziców

 

 1. Obowiązkiem rodziców jest:

 1. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;

 2. przestrzeganie godzin pracy przedszkola;

 3. terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

 4. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

 5. przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka;

 6. dbanie o czystość i higienę osobistą dziecka;

 7. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;

 8. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców oraz zarządzeń dyrektora przedszkola;

 9. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

 10. informowanie dyrektora lub nauczyciela, będącego wychowawcą dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach, mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

 11. współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego i jednolitego oddziaływania wychowawczego na dziecko i stymulowania jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 13 Organy przedszkola

 

1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola;

 2. rada pedagogiczna;

 3. rada rodziców.

2. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

3. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania ze tego stanowiska dokonuje organ prowadzący.

 

§ 14 Dyrektor

 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Kompetencje dyrektora przedszkola:

 1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

 2. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

 3. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

 4. jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

 5. prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;

 6. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

 7. powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;

 8. gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;

 9. sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 10. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 11. zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo–wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;

 12. w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez radę pedagogiczną;

 13. przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

 14. zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola.

3. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z wicedyrektorem, radą pedagogiczną, radą rodziców oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

4. Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.

5. Dyrektor współpracuje z pielęgniarką albo higienistką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

6. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

7. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

 

§ 15 Wicedyrektor

 

1. Kompetencje wicedyrektora przedszkola:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

 2. dokonuje oceny pracy nauczycieli;

 3. wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego;

 4. odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej;

 5. dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;

 6. ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

 7. organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o opinie poradni psychologiczno–pedagogicznej;

 8. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

 9. ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;

 10. zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności.

 

§ 19 Rada pedagogiczna

 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

2. Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym semestrze oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

6. Kompetencje rady pedagogicznej:

1) Kompetencje stanowiące:

   1. zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy;

   2. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

   3. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych;

   4. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;

   5. zatwierdza zmiany w statucie;

   6. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

   7. zatwierdza regulamin rady pedagogicznej.

2) Kompetencje opiniujące:

 1. opiniuje organizację pracy przedszkola;

 2. opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 3. opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu.

3) Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:

 1. przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie;

 2. rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców.

7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci.

9. Do realizacji zadań statutowych przedszkola dyrektor powołuje spośród członków rady pedagogicznej zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora przedszkola na wniosek tego zespołu.

10. Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola.

11. Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

 

§ 20 Rada Rodziców

 

1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

3. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

4. Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i statutem przedszkola.

5. Kompetencje rady rodziców:

1) może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

2) opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego.

6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

§ 21 Zasady współdziałania organów przedszkola

 

1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.

2. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.

3. W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.

4. Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 21 Arkusz organizacyjny przedszkola

 

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora do końca maja każdego roku poprzedzającego nowy rok szkolny. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

 2. W arkuszu organizacji zatwierdza się w szczególności:

 1. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkola;

 2. liczbę pracowników;

 3. ogólną liczbę godzin finansowych ze środków publicznych pochodzących z budżetu miasta.

 4.  

§ 22 Organizacja i czas pracy przedszkola

 

1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 150.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

3. W przedszkolu można utworzyć łącznie 6 oddziałów.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny oraz w miesiącu lipcu.

6. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 6.30 do 16.30.

7. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezpłatnej opieki, wychowania i kształcenia w czasie od 8.00 do13.00.

8. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.

9. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

 

§ 23 Formy pracy

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.

2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Formami pracy w przedszkolu są:

1) Zajęcia i zabawy dowolne;

2) Zajęcia obowiązkowe:

 1. codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela;

 2. czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci;

 3. spacery;

 4. wycieczki;

 5. uroczystości przedszkolne.

3) Sytuacje okolicznościowe.

5. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z uwzględnieniem, że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć dodatkowych powinien wynosić:

 1. z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

 2. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

§ 24 Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

 

1. Rodzice ponoszą odpłatność za zakup żywności do przygotowania trzech posiłków dla dzieci: śniadania, obiadu, podwieczorku.

2. Przedszkole pobiera opłatę w kwocie 1 zł za każdą godzinę rozpoczętą po 5 godzinach bezpłatnych (8.00–13.00), która – w zależności od potrzeb – może być przeznaczona na remonty, utrzymanie pomieszczeń przedszkola, zakup sprzętu, utrzymanie kuchni oraz inne wydatki nie związane z nauczaniem i wychowaniem. Podstawa programowa realizowana jest podczas godzin pracy przedszkola.

3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. Przy ustalaniu odpłatności za wyżywienie bierze się w dużym stopniu pod uwagę zasady obowiązujące w przedszkolach samorządowych oraz możliwości rodziców (opiekunów prawnych) dzieci.

5. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może udzielać ulg i zwolnień z odpłatności, okresowych lub stałych.

6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej dwóch dni, przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych. Nie odlicza się pojedynczych dni nieobecności.

7. Dzieci w przedszkolu korzystają ze wszystkich posiłków. Nieobecność na jednym z posiłków (śniadanie lub podwieczorek) nie podlega odliczeniu. Decyzja przyprowadzania dziecka później (po śniadaniu) lub odbieranie wcześniej (przed podwieczorkiem) należy do rodziców.

8. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są do 20 dnia każdego miesiąca.

 

ROZDZIAŁ IX

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 25 Nauczyciele

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.

4. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno–wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce;

5) ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;

6) dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w klasie I;

7) wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;

8) stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;

9) włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

10) współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;

11) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

12) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o  estetykę powierzonej sali przedszkolnej;

13) udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady pedagogicznej;

14) udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;

15) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

16) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;

18) realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących;

19) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówki.

5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni.

6. Nauczyciel współpracuje z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci.

7. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci.

8. Nauczyciel ma prawo:

1) wyboru lub opracowania programu;

2) doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;

3) korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych w odrębnych przepisach;

4) rozwoju i awansu zawodowego;

5) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo–oświatowych.

9. Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego rozwoju zawodowego.

10. Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do własnej, stałej formacji duchowej, a także włączanie się w religijne wydarzenia życia przedszkolnego.

 

§ 26 Specjaliści

 

1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

2. Zadania specjalistów:

1) Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci;

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;

 3. udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy dzieciom w środowisku przedszkolnym i poza placówką;

 5. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

 

2) Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

 2. prowadzenie terapii logopedycznej;

 3. prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

 5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

 

§ 27 Pracownicy niepedagogiczni

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani natychmiast reagować na:

1) wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,

2) osoby postronne, przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor przedszkola.

5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

6. Obowiązki pracowników niepedagogicznych:

 

1) Pomoc nauczyciela:

 1. podlega bezpośrednio dyrektorowi;

 2. współpracuje z nauczycielem w zapewnieniu dzieciom opieki i bezpieczeństwa oraz pomaga nauczycielowi w realizacji zadań statutowych i programowych, w tym:

 • bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal,

 • pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na spacer,

 • sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych itp.,

 • pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

 • pomaga w innych sytuacjach tego wymagających,

 • ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek np. pobytu w toalecie, itp.

 

2) Woźna oddziałowa:

 1. podlega dyrektorowi;

 2. współpracuje z nauczycielami w zakresie zapewnienia dzieciom opieki i wychowania dzieci, w szczególności:

 • pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się,

 • pomaga w opiece podczas spacerów i wycieczek,

 • bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal,

 • sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych,

 • pomaga w innych sytuacjach tego wymagających,

 • ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek, np. podczas pobytu w toalecie, itp.

c) zakresie organizacji posiłków odpowiada za:

 • przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem,

 • rozdawanie (3 razy dziennie) właściwych porcji dzieciom wg ilości określonych przez normy żywieniowe,

 • dbałość o estetyczne podawanie posiłków,

 • podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,

 • pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

 • przestrzeganie zasad dobrej praktyki w zakresie higieny.

d) w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i zasad higieny odpowiada za:

 • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi, zgodnie z opracowanymi procedurami,

 • właściwe reagowanie na niebezpieczne zachowania podopiecznych,

 • pomoc przy odprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do i z sali,

 • zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,

 • monitorowanie obiektu pod kątem pojawiania się osób postronnych,

 • utrzymywanie rewirów wyznaczonych do sprzątania w należytej czystości.

 

3) Intendent

a) stanowisko podlega bezpośrednio dyrektorowi,

b) wykonuje prace związane z obiegiem pieniędzy, a w szczególności pobiera z kasy zaliczkę do dokonywania zakupów i rozlicza ja w ciągu 7 dni,

c) wykonuje czynności dotyczące gospodarki materiałowo–magazynowej,

d) nadzoruje i organizuje żywienie dzieci i personelu,

e) prowadzi dokumentację i przestrzega zasad dobrej praktyki.

4) Kucharz

a) podlega bezpośrednio dyrektorowi i współpracuje z intendentem.

b) jest bezpośrednim zwierzchnikiem pracowników kuchni.

c) zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 • udział w planowaniu posiłków dla dzieci i ich wykonywanie,

 • codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzenia posiłków wg norm,

 • odpowiednie zabezpieczanie ich przed obróbką,

 • przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem,

 • przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno–sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.,

 • natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wszystkich usterek i nieprawidłowości występujących na zapleczu kuchennym stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,

 • dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,

 • wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach,

 • ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,

 • racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów,

 • właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami i zgodne z podanym stanem dzieci i personelu do żywienia w danym dniu,

 • zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością,

 • przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno–epidemiologicznej,

 • dbałość o stan powierzonego sprzętu i narzędzi,

 • przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z instrukcjami dobrej praktyki higienicznej,

 • przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy,

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasad HCCP.

 

5) Pomoc kucharza

a) stanowisko podlega dyrektorowi i bezpośrednio kucharzowi,

b) zakres czynności służbowych i odpowiedzialności:

 • obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie,

 • odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki,

 • oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,

 • rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych,

 • przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami kucharza,

 • przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno–sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.,

 • natychmiastowe zgłaszanie kucharzowi lub i dyrektorowi wszystkich usterek i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,

 • dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,

 • pomoc przy porcjowaniu posiłków,

 • pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach,

 • przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,

 • dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,

 • przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych,

 • mycie naczyń i sprzętu kuchennego,

 • przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy,

 • doraźne zastępowanie kucharza w przypadku jego nieobecności.

 

6) Konserwator – dozorca

a) podlega bezpośrednio dyrektorowi,

b) zakres odpowiedzialności i obowiązki:

 • pilnowanie mienia przedszkolnego,

 • dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń na terenie budynku i ogrodu przedszkolnego,

 • dbanie o czystość i estetykę wokół budynku i na rabatach,

 • alarmowanie odpowiednich służb oraz dyrektora w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia,

 • wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta państwowe,

 • przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,

 • utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach gospodarczych,

 • monitorowanie i ostrzeganie przed niebezpieczeństwem lub pojawieniem się osób postronnych.

 

ROZDZIAŁ X

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 28 Wiek dziecka a pobyt w przedszkolu

 

1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Dziecko może przebywać w przedszkolu od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5. Dziecko w wieku 6 lat jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

6. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.

8. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.

9. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego „zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.

10. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.

 

§ 29 Prawa i obowiązki dzieci

 

1. W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.

2. Dzieci mają prawo do:

1) opieki i pomocy ze strony dorosłych;

2) bezpiecznych i higienicznych warunków;

3) korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia;

4) poszanowania ich godności osobistej i nietykalności;

5) akceptacji i szacunku;

6) zabawy jako podstawowej formy aktywności;

7) właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania – uczenia się zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami;

8) wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb;

9) aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych;

10) bezkonfliktowego rozwiązywania problemów;

11) pozytywnego wzmacniania przez dorosłych;

12) spokoju i wypoczynku;

13) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

14) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji;

15) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

4. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek:

1) przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa;

2) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;

3) szanować mienie przedszkola;

4) zachowywać porządek i czystość;

5) zgodnie współdziałać w zespole;

6) szanować prawa innych, w tym prawo do zabawy;

7) szanować wytwory pracy innych;

8) stosować formy grzecznościowe;

9) akceptować indywidualność każdego dziecka;

10) przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;

11) polubownie rozwiązywać konflikty;

12) dbać o swój wygląd;

13) informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach.

 

§ 29 System motywowania do zachowań pożądanych

1. W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a co zabronione. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.

1) Nagrody:

a) pochwala indywidualna;

b) pochwala wobec grupy;

c) pochwala przed rodzicami;

d) dostęp do atrakcyjnej zabawki;

e) dyplom uznania;

f) drobne nagrody rzeczowe;

g) przewodzenie w zabawie.

2) Nagradzamy za:

a) stosowanie ustalonych zasad i umów;

b) wysiłek włożony w wykonana prace;

c) wywiązanie się z podjętych obowiązków;

d) bezinteresowna pomoc innych;

e) aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

2. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.

1) Konsekwencje złego zachowania:

a) upomnienie słowne indywidualne;

b) upomnienie słowne wobec grupy;

c) poinformowanie rodziców o przewinieniu;

d) odsunięcie od zabawy;

e) zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji;

f) rozmowa z dyrektorem.

2) Konsekwencje stosowane są za:

a) nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu;

b) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych;

c) zachowania agresywne;

d) niszczenie wytworów pracy innych;

e) celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

 

§ 30 Procedura dotycząca skreślania dziecka z listy wychowanków

 

1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną (uchwała) może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

1) zalegania z należnymi opłatami za jeden miesiąc;

2) powtarzającego się nieterminowego regulowania należności;

3) nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej przez jeden miesiąc;

4) w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci;

5) w przypadku częstego pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia.

Skreślenie dziecka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nie wymaga uchwały rady pedagogicznej.

 

2. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków w drodze uchwały rady pedagogicznej:

1) uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;

2) ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola;

3) podjęcie uchwały o skreśleniu;

4) pisemne poinformowanie rodziców o skreśleniu z listy;

5) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia;

6) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków;

7) w przypadku dziecka odbywającego roczny obowiązek przedszkolny zapewnia się dziecku realizację tego obowiązku w innym przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 31 Inne postanowienia

 

  1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz – jako pracodawca – inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu i procedury wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4 Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 32

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

§ 33

 

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola poprzez:

1) wywieszenie zarządzenia dyrektora w sprawie ogłoszenia treści statutu;

2) zapoznanie z treścią statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie rady pedagogicznej oraz zebrania ogólnego rodziców;

3) udostępnienie statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym przez dyrektora przedszkola w placówce.

 

§ 34

 

1. Tekst jednolity niniejszego statutu opracowano na podstawie zmian przyjętych uchwałą rady pedagogicznej nr 5/24/10/2016 w dniu 24.10.2016

2. Tekst ujednolicony statutu wchodzi w życie z dniem 1.12.2017

3. Traci moc tekst jednolity statutu z dnia 24.10.2016