Statut Publicznego Przedszkola

STATUT

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR NAZARETANEK

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rozporządzenie MEN-u z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie Ramowych Statutów Publicznego Przedszkola oraz Publicznych Szkół ( Dz. U. Z 2001 r. nr 61 poz. 624) ze zmianami.  

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

 1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek im św. Józefa Opiekuna
 2. Na tablicy urzędowej i pieczątce używana jest nazwa „Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek”.
 3. Główna siedziba przedszkola znajduje się w Kaliszu ul. Harcerska 1. Dane tele-adresowe przedszkola są następujące:

Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek

Ul. Harcerska 1

62-800 Kalisz

NIP 6181354301 REGON 302217898

Tel. 62 7673104, kom. 501669640

www.malynazaret.pl; https://www.facebook.com/maly.nazaret.kalisz

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 137.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty i Wychowania

 

 

§ 2

 

 1. Przedszkole pracuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem miesiąca sierpnia, oraz dni – w okresie Bożego Narodzenia – 24.12., 31.12., w okresie Świąt Wielkanocnych – Wielki Piątek, oraz piątek po Bożym Ciele.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez Zgromadzenie, jako organ prowadzący, na wniosek s. dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami i wynosi 10 godzin. W ciągu tygodnia przedszkole pracuje pięć dni, od poniedziałku do piątku.
 3. Terminy innych dni wolnych w przedszkolu są ustalane przez s. dyrektor, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. O terminach planowanych przerw w pracy przedszkola informuje się rodziców odpowiednio wcześniej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele i zadania przedszkola

 

 

§ 3

 

 1. Przedszkole pełni funkcję wspierającą rodzinę w wychowaniu dzieci oraz doradczą – jako placówka katolicka, przyjmująca za podstawę działania chrześcijański system wartości głoszonych przez Kościół Katolicki.
 2. Wychowanie w przedszkolu oparte jest na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża bł. Jana Pawła II. Punktem odniesienia jest również Program Wychowawczy Przedszkola.
 3. W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie w duchu wartości i zasad chrześcijańskich. Jako placówka wychowania katolickiego:

- wspomaga indywidualny, wszechstronny rozwój dziecka,

- sprawując opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki - pomaga rodzinie w wychowaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, uczestniczy w jej trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka,

- realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka, a także osobami i instytucjami świeckimi i kościelnymi wspierając działalność przedszkola.

 1. Wychowanie w przedszkolu służy podtrzymaniu tożsamości narodowej, uczenia miłości Boga i Ojczyzny.
 2. Zadania wychowawcze i opiekuńcze wypełniane są w stosunku do dziecka w sposób zindywidualizowany.
 3. Realizowanie zadań przedszkola ma na celu wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka.
  1. Przedszkole organizuje pomoc materialną dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, braku dostatecznej opieki rodziców oraz innych przyczyn.
  2. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  3. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

 

§ 4

 

1. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez:

- diagnozowanie środowiska wychowanków

- rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka,

- rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

- organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- wspieranie dziecka uzdolnionego,

- podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,

- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

- wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

- badanie gotowości szkolnej,

 - wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

 

Działania, o których mowa w pkt. 1 realizowane są we współpracy z :

- rodzicami

- nauczycielami

- specjalistami

- poradnią psychologiczno-pedagogiczną

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

- rodziców

- nauczyciela

- psychologa

- poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Pomoc psychologiczno -pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

- zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

- porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

 

Organizuje się zajęcia logopedyczne dla wychowanków z zaburzeniami mowy, na terenie przedszkola pracuje logopeda z dziećmi. Przedszkole zatrudnia osobę z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami logopedy na podstawie umowy zlecenia.

 

 

 • § 5

 

 1. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

1. Organizowanie środowiska wychowującego,
2. Dostarczanie treści oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi,
3. Poszerzanie kontaktów dziecka z otaczającą rzeczywistością jako źródła przeżyć i doświadczeń,
4. Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji dzieci, diagnozowanie potrzeb rozwojowych
5. Opracowywanie indywidualnego programu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych (dla dzieci z orzeczeniem),
6. Objęcie dzieci opieką logopedyczną i psychologiczną,
7. Budzenie świadomości dotyczącej zdrowia i jego zagrożeń.

 1. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej przez:

1. Gromadzenie opinii oraz uwag o dziecku,
2. Systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu się oraz o postępach i trudnościach dzieci oraz  raz w roku pisemna informacja o postępach dziecka (gotowość szkolna)
3. Organizowanie Dni Otwartych,
4. Indywidualne kontakty nauczycielek z rodzicami,
5. Organizowanie wystaw prac dzieci,
6. Spotkania z psychologiem, pedagogiem i innymi formami pedagogizacji,
7. Dążenie do ujednolicenia kierunku oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkole- dom rodzinny,
8. Organizowanie spotkań integracyjnych,
9. Podtrzymywanie tradycji świątecznych i rodzinnych, formację religijną i wspólną liturgię z okazji uroczystości,

 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

1. Nauczycielki są w pełni odpowiedzialne za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci,
2. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć powinny kontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
3. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
4. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,
5. Obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Niezwłocznie powiadomić dyrekcje oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka).
6. Obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
7. Podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola jedna osoba dorosła sprawuje opiekę nad 10 dzieci (zgodnie z regulaminem wycieczek),
8. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (upoważnienia stanowią dokumentację nauczycielek). Osoby odbierające dziecko z przedszkola powinny mieć ukończony 18 rok życia.
9.  Osobie nietrzeźwej lub pod wpływem innych środków psychotropowych, dziecko nie będzie wydawane z przedszkola,
10. Spóźnienia i nieobecności dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godz. 8.30,
11. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godz. 16.30,
12. W przypadku nie odebrania dziecka w czasie pracy przedszkola do godz. 16.30, dziecko pozostaje w przedszkolu pod opieką nauczycielki aż do przyjścia rodzica ( opiekuna prawnego) lub osoby upoważnionej,
13. Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor. W razie choroby nauczyciela w grupie, dzieci są dzielone na poszczególne grupy.
14. Zastępstwa odnotowywane są w dzienniku zajęć przedszkola,

 

 1. Organizacja zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i   możliwości rozwojowych dzieci:


1. W przedszkolu mogą odbywać się zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek rodziców, podlegające dodatkowej opłacie pokrywanej w całości przez rodziców,
2. Zajęcia dodatkowe są dokumentowane w odrębnych dziennikach  zajęć przez osoby prowadzące,
3. Zajęcia dodatkowe prowadzą specjaliści z wymaganymi uprawnieniami, którzy odpowiadają również za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć,
4. W przedszkolu zajęcia dodatkowe odbywają się w porze dogodnej dla dzieci,
5. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone z tańca, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, jęz. angielskiego, kółka plastycznego, szachy, kółko sportowe, kółko kulinarne (do wyboru)

 

 

 

Organizacja przedszkola

 

 

§ 6

 

Organami przedszkola są:

1. S. dyrektor

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

 

 

 

 

 

§ 7

 

 1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz - s. dyrektor, ustanawia i odwoływana przez Zgromadzenie jako organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawa.
 2. S. dyrektor przedszkola w szczególności:

                        a. kieruje bieżącą działalnością przedszkola, jest kierownikiem zakładu pracy dla                                zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji

                        b. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola w porozumieniu z                      organem prowadzącym

                        c. może przyznawać nagrody w zależności od możliwości placówki

                        d. może udzielić nagany lub kary pracownikowi, jeśli służy to dobru dzieci, innych                                    pracowników lub organizacji placówki

                        e. decyduje o podziale grup i przydzielaniu do nich odpowiednich nauczycieli

                        f. ustala godziny pracy nauczycieli i pracowników obsługi

                        g. sprawuje opiekę nad wszystkimi dziećmi, zgodnie z dalszymi postanowieniami ststutu                   dotyczącymi nauczycieli oraz stwarza wychowankom warunki harmonijnego i pełnego                              rozwoju osobowego (psychicznego, emocjonalnego, fizycznego, duchowego, umysłowego)

                        h. wspiera pracę nauczycieli i sprawuje nadzór pedagogiczny, zgodnie z odrębnymi                              przepisami

                        i. współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i                                 kontrolującymi

                        j. jest odpowiedzialna wobec podmiotu prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego,                    także - odpowiednio - wobec jednostki samorządu gminnego, jako organu dotującego, za               zgodne ze statutem prowadzenie działalności przedszkola

                        k. dysponuje pod nadzorem podmiotu prowadzącego, całym budżetem przedszkola oraz - pod                      kontrolą organu dotującego - dotacją przekazywaną zgodnie z odrębnymi przepisami

                        l. realizuje uchwały rady pedagogicznej, zalecenia organu prowadzącego i nadzoru                                  pedagogicznego, zachowując, odpowiednio odrębne przepisy

                        m. może skreślić wychowanka z listy przedszkola w przypadkach określonych w statucie

                        n. wypełnia inne zadania wynikające z przepisów prawnych, dotyczących przedszkoli                            prowadzonych przez osoby prawne nie będące JST, ze statutu i regulaminu

 

 

§ 8

 

1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna pod przewodnictwem s. dyrektor. Rada jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolu.

2. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze przy uwzględnieniu przepisów prawnych dotyczących tego organu oraz praw i obowiązków organu prowadzącego.

 1. Do kompetencji stanowiących rady należy:

- zatwierdzenie planu pracy przedszkola po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący

- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, po akceptacji organu prowadzącego

            - podejmowanie uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

- podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków, przy zachowaniu postanowień statutu, podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący, zgodnie z odrębnymi przepisami.

      4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

                 - organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy plan jego pracy,

                 - propozycje s. dyrektor w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych,

                 - projekt statutu, jego zmian i uzupełnień, przy zachowaniu profilu wychowania chrześcijańskiego.

      5. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy nauczycieli.

      6. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym i są protokołowane przez wyznaczoną nauczycielkę.

 

 

 • § 9

 

 1. Rada rodziców działająca w przedszkolu, stanowi reprezentację rodziców dzieci. Przedstawiciele rady mogą być wyłonieni spośród rodziców poszczególnych oddziałów lub w inny sposób.
 2. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.
 3. Rada rodziców opracowuje regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem.
 4. Zadaniem rady rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, w szczególności:

     - współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym,

     - uczestniczenie w życiu przedszkola, przyczyniając się do ciągłego podnoszenia poziomu pracy placówki,

     - prezentowanie wobec s. dyrektor i rady pedagogicznej opinii rodziców w istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola,

     - przekazywania rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o działalności finansowej rady rodziców.

       5. Fundusze rady rodziców przeznaczone są na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, opłacenie koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci oraz warsztatów szkoleniowych dla rodziców.

 

 • § 10

 

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez s. dyrektor do końca maja każdego roku poprzedzającego nowy rok szkolny. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.
 2. W arkuszu organizacji zatwierdza się w szczególności:

     - liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkola,

     - liczbę pracowników,

     - ogólną liczbę godzin finansowych ze środków publicznych pochodzących z budżetu miasta.

 

 

 • § 11

 

 1. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje s. dyrektor, przestrzegając zasady powszechnej dostępności. Dokumentację z przyjęć dzieci przechowuje się w dokumentacji przedszkola. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z terenu Kalisza oraz gmin sąsiednich.
 2. Szczegółowe terminy i zasady rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określa Regulamin rekrutacji.
 3. Na terenie przedszkola funkcjonuje grupa dzieci do której rekrutacja dokonuje się za pośrednictwem MOPS. Terminy rekrutacji do tej grupy odbywa sie poza terminem do końca sierpnia.

 

 

 

 

 • § 12

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z grupy dzieci według zbliżonego wieku.
 2. Liczba dzieci w oddziale powinna wynosić 25, w wyjątkowej sytuacji liczba może być większa.
 3. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia: sale dydaktyczne, salę rekreacyjną, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, kuchnię, szatnię dla dzieci i personelu.
 4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 

 

 

 • § 13

 

 1. Organizację pracy w ciągu roku określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez s. dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną, uwzględniający proporcje czasu wynikające z ramowej podstawy programowej, wymagania zdrowia i higieny pracy oraz słuszne oczekiwania rodziców,
 2. Nauczycielka, której powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia w oddziale, uwzględniający rozwój, potrzeby i zainteresowania dzieci.

 

 

§ 14

 

 1. Rodzice ponoszą odpłatność za zakup żywności do przygotowania trzech posiłków dla dzieci:

- śniadania

- obiadu

- podwieczorku

 1. Przedszkole pobiera opłatę w kwocie 1 zł za każdą godzinę rozpoczętą po 5 godzinach bezpłatnych (8.00 - 13.00), która - w zależności od potrzeb - może być przeznaczona na remonty, utrzymanie pomieszczeń przedszkola, zakup sprzętu, utrzymanie kuchni oraz inne wydatki nie związane z nauczaniem i wychowaniem. Podstawa programowa realizowana jest podczas całego czasu otwarcia przedszkola.
 2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala s. dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Przy ustalaniu odpłatności, o której mowa w ust. 4, bierze się w dużym stopniu pod uwagę zasady obowiązujące w przedszkolach samorządowych oraz możliwości rodziców (opiekunów) dzieci.
 4. S. dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może udzielać ulg i zwolnień z odpłatności, okresowych lub stałych.
 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, powyżej dwóch dni, przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych. Przedszkole nie odlicza pojedynczych dni nieobecności.
 6. Dzieci w przedszkolu korzystają ze wszystkich posiłków. Nieobecność na jednym z posiłków (śniadanie lub podwieczorek) nie podlega odliczeniu. Decyzja przyprowadzania dziecka później (po śniadaniu) lub odbieranie wcześniej (przed podwieczorkiem) należy do rodziców.
 7. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są do 20 dnia każdego miesiąca.
 8. W przedszkolu, na prośbę rodziców organizowane są zajęcia dodatkowe (rytmika, gimnastyka korekcyjna, j. angielski) dla wszystkich dzieci. Zajęcia te finansowane są w całości przez przedszkole.
 9. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

Organizacja i terminy zajęć ustalane są przez s. dyrektor i odbywają się podczas pobytu wszystkich dzieci w przedszkolu.

 

 

 

Pracownicy

 

 

 • § 15

 

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia s. dyrektor, biorąc pod uwagę zadania statutowe przedszkola.
 2. Pracownicy przedszkola, w szczególności nauczyciele, powinni dawać dzieciom dobry przykład, zgodnie z zasadami Ewangelii.
 3. Zasady zdobywania awansu zawodowego, zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli a także zatrudniania innych pracowników przedszkola oraz zakres ich obowiązków i uprawnień - określa regulamin pracy i wynagradzania przedszkola.

 

 

 • § 16

 

Rola nauczyciela:

 1. Prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczo zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programami zatwierdzonymi przez s. dyrektor. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Dzieci pozostają pod opieką nauczyciela od chwili przeprowadzenia ich do placówki przez rodziców (opiekunów) do chwili odebrania z przedszkola. Nauczyciel, któremu zostały powierzone dzieci, ponosi odpowiedzialność za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela określa ramowy rozkład dnia zatwierdzony [rzez s. dyrektor.
 4. Dba o dobre mienie swojej placówki.
 5. Współpracuje z s. dyrektor i innymi nauczycielami oraz pracownikami przedszkola.
 6. Prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz wspieranie ich rozwoju. Obserwacja jest odpowiednio dokumentowania.
 7. Prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą powierzonego mu oddziału.
 8. Korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony s. dyrektor, rady pedagogicznej oraz - w uzgodnieniu z s. dyrektor - placówek i instytucji oświatowych, kościelnych i naukowych.
 9. Otacza opieką każde dziecko i utrzymuje kontakt z jego rodzicami - w celu:

                - wspierania ich roli wychowawczej wobec dziecka,

                - poznawania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka,

                - ustalania form pomocy w działaniach opiekuńczo - wychowawczych dziecka,

                - włączania rodziców w pracę przedszkola.

           10. Każdy zatrudniony nauczyciel zobowiązany jest do stałej formacji duchowej przez włączanie się w organizację mszy św. oraz dni skupień

 

 

 

 

Rodzice

 

 

 • § 17

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

                a. przestrzeganie niniejszego statutu,

                b. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

                c. przyprowadzenie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku całkowite bezpieczeństwo,

                d. terminowe uiszczenie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkola,

                e. uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami w celu informacji, pedagogizacji, formacji chrześcijańskiej oraz w innych sprawach związanych z wychowaniem dzieci

f. zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia dziecku objętemu rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

                        e. informowanie o dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

Rodzice mają prawo do:

a. znajomości Statutu przedszkola,

b. znajomości wybranego programu wychowania przedszkolnego oraz zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych danego oddziału;

c. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju;

d. wnioskowania i wyboru zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkole;

e. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu - opinii na temat pracy przedszkola;

f. uzyskiwania porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

g. czynnego udziału w życiu przedszkola.

 

 

 • § 18

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko.
 2.            2.  W przedszkolu mogą być organizowane systematyczne spotkania z rodzicami w ustalonych terminach - w celu informacji, pedagogizacji, formacji oraz w innych sprawach związanych z wychowaniem dzieci.

 

 

 

Wychowankowie

 

 

 • § 19

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w zasadzie w wieku od 2,5 do 7 lat.
 2. W wyjątkowych (uzasadnionych) przypadkach przyjmowane jest do przedszkola dziecko, które nie ukończyło 2 lat.
 3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może pozostać w naszym przedszkolu jeszcze jeden rok, ale tylko wtedy, gdy jest wolne miejsce w grupie do której ma uczęszczać.
 4. Nie przenosi się w ciągu roku dziecka z jednej grupy wiekowej do drugiej (np.: z młodszej do starszej), chyba, że jest to uzasadnione i jest wolne miejsce w danej grupie.
 5. W przedszkolu nie stosuje się nauczania indywidualnego.
 • § 20

 

 1. Wychowanie i opieka w przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu chrześcijańskiego. Każde dziecko ma prawo do:

                - życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - opiekuńczym,

                - właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

                - ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

                - wychowania w duchu wartości chrześcijańskich i do wychowania religijnego, przy zachowaniu szacunku dla dzieci pochodzących z odmiennych warunków wychowawczych w rodzinie.

 1. Do obowiązków dziecka w przedszkolu należą:

- okazywanie szacunku kolegom i koleżankom, rodzicom i nauczycielom;

- stosowania się do przyjętych umów obowiązujących cała grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielem;

- poszanowanie pracy swojej i innych;

- zgodna, partnerska zabawa;

- pomaganie młodszym i słabszym kolegom;

- poszanowanie środowiska przyrodniczego i wszystkiego, co z tym związane;

- w miarę rozwoju, umiejętność zaspokajania swoich potrzeb fizjologicznych oraz samoobsługowych;

- przestrzeganie zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek; szanowanie zabawek i sprzętów, jako wspólnego dobra;

- włączanie się w prace porządkowe i dyżury po zajęciach lub zabawie.

 

 

 • § 21

 

 1. W czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dzieci mają zapewnioną stałą opiekę nauczyciela.
 2. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich bez uzgodnienia z rodzicami.

 

 

 • § 22

 

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą s. dyrektor do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola z powodu:

                - sprawdzonego braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych ze względu na dobro wychowanka oraz innych dzieci,

                - niewłaściwego zachowania zagrażającego bezpieczeństwu innych dzieci.

- systematycznego zalegania rodziców z odpłatnością za przedszkole,

- stwierdzenia u dziecka choroby psychicznej, na skutek której istnieje poważne zagrożenie dla zdrowia i życia innych wychowanków,

- nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

 

 

 • § 23

 

Za zgodą rodziców dzieci są ubezpieczone w wybranej przez s. dyrektor firmie ubezpieczeniowej.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

 • § 24

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz - jako pracodawca - inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 • § 25

 

 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez podmiot prowadzący.
 2. Środki na działalność przedszkola pochodzą z budżetu JST i wpłat rodziców, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa. Dotacja, przekazywana na konto przedszkola, podlega rozliczeniu z organem dotującym.
 3. Na działalność przedszkola, w tym na prowadzoną w nim pomoc charytatywną Zgromadzenie i samo przedszkole może otrzymywać inne dotacje, dary oraz dowolne datki rodziców.
 4. Prowadzenie przedszkola jest działalnością oświatowo - wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty; nie jest działalnością gospodarczą organu prowadzącego.

 

 

 • § 26

 

 1. Dokonywanie zmian oraz uzupełnień w Statucie należy do Rady Pedagogicznej, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez organ prowadzący.
 2. Postanowienia statutu nie mogę być sprzeczne z ustawą o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi w niej.

 

 

 

Kalisz, 24.10.2016 r.