Koncepcja przedszkola i misja

Jesteśmy katolicką instytucją pedagogiczną, publiczną placówką oświatową, przedszkolem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Działamy na terenie miasta Kalisz, służymy rodzinom mającym dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 roku z późniejszymi zmianami, w duchu wartości i zasad katolickich, a w szczególności:

 • Wspomaga indywidualny, wszechstronny rozwój dziecka,
 • Sprawuje opiekę nad dzieckiem - odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki - pomaga rodzinie w wychowaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, uczestniczy w trosce o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka,
 • Realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka w także z osobami oraz instytucjami kościelnymi i świeckimi wspierającymi działalność przedszkola
 • Preferuje chrześcijański model wychowania (wychowuje na prawego człowieka, dobrego katolika)
 • Przygotowuje dzieci do nauki w szkole
 • Zaspokaja podstawowo potrzeby dziecka, to jest: poczucia bezpieczeństwa, poczucie miłości, poczucie akceptacji, poczucie afirmacji

 

Nasze zamierzenia realizujemy przez:

 • Indywidualny kontakt z każdym dzieckiem oraz rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Rozwijanie zainteresowań i spontanicznych działań dzieci przez formy pracy zespołowej i zajęć grupowych
 • Adaptację nowych i aktualnych metod w pracy wychowawczej, dobierając np. odpowiednie lektury
 • Zebrania z rodzicami
 • Wycieczki
 • Msze św. dla dzieci, rodziców, spotkania opłatkowe
 • Uroczystości i imprezy przedszkolne
 • Udostępnienie dzieciom różnych środków dydaktycznych
 • Uczestniczenie dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach, festiwalach muzycznych, olimpiadach

 

KONCEPCJA PRACY

 

Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek na rok 2014/2015

 

 

 1. Misja przedszkola

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

 

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej, narodowej i religijnej rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

 1. 2.     Wizja Przedszkola

 

®         ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej, rytmiczkę. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

®         ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej - przez cykliczną możliwość spotkania sie na terenie przedszkola z pedagogiem z Poradni Dziecięcej, panią Ireną Wcisłek. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci - kółko plastyczne, kółko szachowe, kółko taneczne.

 

Nasze zasady są następujące:

 

-       Zaspokajamy potrzeby dziecka.

-       Organizujemy jego aktywność.

-       Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

-       Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.

-       Integrujemy proces wychowania i edukacji.

 

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym oraz religijnym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową, katolicką i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

®         KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

 1. Metody czynne:

-       metoda samodzielnych doświadczeń,

-       metoda kierowania własną działalnością dziecka,

-       metoda zadań stawianych dziecku,

-       metoda ćwiczeń utrwalających.

 1. Metody oglądowe:

-       obserwacja i pokaz,

-       osobisty przykład nauczyciela,

-       udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

 1. Metody słowne:

-       rozmowy,

-       opowiadania,

-       zagadki,

-       objaśnienia i instrukcje,

-       sposoby społecznego porozumiewania się,

-       metody żywego słowa.

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 

-       system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,

-       metodę projektu,

-       twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,

-       Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

-       metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

-       metody aktywizujące,

-       techniki twórczego myślenia.

 

®         WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: mikołajki, Festiwal Piosenki Dziecięcej, Jasełka, Opłatek, Dzień Dziecka. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów.

 

 

 

 

 

®         PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

 

 

 

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

1.

Razem w przedszkolu

J. Andrzejewska, J. Wierucka

WSiP

2.

Od przedszkolaka do pierwszaka

Iwona Broda

WSiP

3.

 

 

 

 

®         TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swojego Patrona św. Józefa Opiekuna, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń powiązanych z rokiem liturgicznym:

-       mikołajki

-       Rodzinna msza św. adwentowa

-       opłatek,

-       bal karnawałowy,

-       Jasełka dla Babci i Dziadka

-       Dzień Dziecka

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez, stronę internetową.

 

®         SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent Przedszkola:

-  jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

-  ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

-  potrafi współdziałać w zespole,

-  jest zainteresowany nauką i literaturą,

-  jest samodzielny,

-  jest aktywny w podejmowaniu działań,

-  lubi działania twórcze,

-  jest wrażliwy estetycznie,

-  akceptuje zdrowy styl życia,

-  ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

-  cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

-  czuje się Polakiem, katolikiem i Europejczykiem.

 

 

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2013/2014:

 

 

 1. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 2. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 3. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

 

®   ZAJĘCIA DODATKOWE

- rytmika - 1 x w tygodniu - dla wszystkich dzieci

- gimnastyka korekcyjna - 1 x w tygodniu - dla wszystkich dzieci

- j. angielski - 4 latki - 1 x w tygodniu, 5 i 6 latki - 2 x w tygodniu - dla wszystkich dzieci

- kółko plastyczne - 6 latki - 1 x w tygodniu

- kółko taneczne - 5 i 6 latki - 2 x w tygodniu

- kółko teatralne - 4, 5 i 6 latki - 1 x w tygodniu

- zajęcia szachowe - 4, 5 i 6 latki - 1 x w tygodniu